Karty charakterystki

KARTY CHARAKTERYSTKI

Definicja karty charakterystyki produktów niebezpiecznych

Karta charakterystyki (ang. Material Safety Data Sheet – MSDS, niem. Sicherheitsdatenblatt) to powszechnie przyjęty i skuteczny sposób przekazywania wszystkim użytkownikom wszelkich informacji o stosowanych w Unii Europejskiej substancjach i mieszaninach chemicznych.


Co powinna zawierać karta charakterystyki:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny chemicznej (preparatu chemicznego) powinna zawierać wszelkie informacje w szczególności dotyczące niebezpiecznych właściwości oraz zagrożeń, jakie może stwarzać podczas ich stosowania. Ponadto zawartość karty charakterystyki (karty MSDS) musi obejmować informacje o sposobie bezpiecznego stosowania, zasadach postępowania na przykład w przypadku pożaru i niezamierzonego uwolnienia środka chemicznego do środowiska oraz o warunkach bezpiecznego transportu i w przypadku narażenia na działanie takiego produktu o sposobach udzielania pierwszej pomocy. Karta MSDS produktów niebezpiecznych jako dokument uzgodniony przez wszystkie kraje Unii Europejskiej składa się z 16 sekcji obejmujących wszystkie niezbędne informacje.Cechy charakterystyczne i przeznaczenie Karty MSDS

Tego rodzaju karty charakterystyki produktu dedykowane są przede wszystkim użytkownikom prowadzącym działalność zawodową związaną ze stosowaniem substancji i mieszanek chemicznych w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy odpowiednich środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia ludzi i otaczającego środowiska. Karta MSDS powinna być sporządzona w języku kraju, w którym dany produkt wprowadzany jest do użytku. Tłumaczenia informacji zawartych w karcie charakterystyki musi dokonać osoba posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu chemii i prawa oraz inne niezbędne przy tym kwalifikacje. Pełną odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie odpowiedniego dokumentu bierze na siebie producent, jego przedstawiciel lub importer danego produktu. W przypadku ewentualnych zmian w charakterystyce substancji karta charakterystyki powinna być aktualizowana zgodnie z wytycznymi ujętymi w ustawie o substancjach i mieszankach chemicznych.


Akty prawne dotyczące wzoru karty charakterystyki

Wytyczne określające jednolity dla państw członkowskich Unii Europejskiej wzór karty charakterystyki substancji i mieszaniny niebezpiecznej oraz zakres niezbędnych informacji, które muszą być w niej zawarte, zostały określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.


Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych

Ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń, dla zdrowia człowieka i dla środowiska naturalnego oraz zasady informowania o zagrożeniach, zawierające wymogi dotyczące karty charakterystyki produktu i oznakowania opakowania zostały określone Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008).

Nasza oferta

Specjalistyczna oferta naszej firmy obejmuje kompleksowe sporządzanie kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz niebezpiecznych (preparatów chemicznych) na podstawie różnorodnej specyfikacji zawierającej skład chemiczny oraz kart MSDS w językach obcych. Dla potencjalnych klientów oferujemy wykonanie dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim. Istnieje możliwość umieszczenia w karcie całodobowego numeru informacyjnego (alarmowego) w ramach umowy abonamentowej.


Pobierz przykładową kartę charakterystyki:

Przykładowa karta charakterystyki