Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS)

Szanowni Państwo,
serdecznie witamy na stronie internetowej naszej firmy konsultingowej SpecChem. Jeśli potrzebujecie Państwo fachowego doradztwa chemicznego, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub pomocy przy rejestracji produktu biobójczego, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tym, co wyróżnia nas na rynku, są wysokie kompetencje, niskie ceny i niezwykle szybkie terminy realizacji projektów dotyczących mieszanin chemicznych. Działając w zakresie doradztwa chemicznego, funkcjonujemy na polskim rynku już od 2004 roku. Od tego czasu zdążyliśmy nabrać bezcennego doświadczenia i wciąż poszerzamy nasze kompetencje, aby świadczyć Państwu usługi na najwyższym możliwym poziomie.

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się profesjonalnym doradztwem w zakresie zastosowania oraz wprowadzania do obrotu mieszanin chemicznych. Dokonujemy klasyfikacji mieszanin pod względem ich bezpieczeństwa, sporządzamy karty charakterystyki oraz scenariusze narażenia. Oferujemy Państwu specjalistyczny konsulting i pośrednictwo w rejestracji produktów biobójczych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników posiadających zarówno szczegółową wiedzę merytoryczną, jak i bogate doświadczenie zawodowe zdobywane w kraju i za granicą.

Karta charakterystyki MSDS – definicja

Karta charakterystyki MSDS (z języka angielskiego Material Safety Data Sheet – MSDS, z języka niemieckiego Sicherheitsdatenblatt) to powszechnie przyjęty i skuteczny sposób przekazywania wszystkim użytkownikom wszelkich informacji o stosowanych w Unii Europejskiej substancjach i mieszaninach chemicznych. Warto wiedzieć, że taki dokument uzgodniony przez wszystkie kraje Unii Europejskiej składa się z szesnastu sekcji obejmujących wszystkie niezbędne informacje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny chemicznej (preparatu chemicznego) powinna zawierać wszelkie informacje w szczególności dotyczące niebezpiecznych właściwości oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać takie substancje podczas ich stosowania. Ponadto zawartość takiej karty musi obejmować informacje o sposobie bezpiecznego stosowania i zasadach postępowania na przykład w przypadku pożaru i niezamierzonego uwolnienia środka chemicznego do środowiska. Ponadto niezbędne są informacje o warunkach bezpiecznego transportu, postępowania w przypadku narażenia na działanie takiego produktu oraz o sposobach udzielania pierwszej pomocy.

Karta charakterystyki preparatu chemicznego – cechy charakterystyczne, przeznaczenie

Tego rodzaju karty MSDS dedykowane są przede wszystkim użytkownikom prowadzącym działalność zawodową związaną ze stosowaniem substancji i mieszanek chemicznych w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy odpowiednich środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia ludzi i otaczającego środowiska. Dokument powinien być sporządzony w języku kraju, w którym dany produkt wprowadzany jest do użytku. Tłumaczenia informacji w nim zawartych musi dokonać osoba posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu chemii i prawa oraz inne niezbędne przy tym kwalifikacje. Pełną odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie odpowiedniego dokumentu bierze na siebie producent, jego przedstawiciel lub importer danego produktu. W przypadku ewentualnych zmian w charakterystyce substancji karta powinna być aktualizowana zgodnie z wytycznymi ujętymi w ustawie o substancjach i mieszankach chemicznych.

Wytyczne określające jednolity dla państw członkowskich Unii Europejskiej wzór karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz zakres niezbędnych informacji, które muszą być w niej zawarte, zostały określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. Przykładowy dokument mogą Państwo pobrać poniżej.

Karta charakterystyki substancji chemicznej w ofercie SpecChem

Ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska naturalnego oraz zasady informowania o zagrożeniach zostały określone Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008).

Specjalistyczna oferta naszej firmy obejmuje kompleksowe sporządzanie dokumentu, jakim jest karta MSDS (substancji i mieszanin chemicznych oraz niebezpiecznych preparatów chemicznych), na podstawie różnorodnej specyfikacji zawierającej skład chemiczny. Możliwe jest wykonanie kart tego typu w językach obcych. Dla potencjalnych klientów oferujemy wykonanie dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim. Istnieje możliwość umieszczenia w karcie całodobowego numeru informacyjnego (alarmowego) w ramach umowy abonamentowej.

Nasza oferta

Specjalistyczna oferta naszej firmy obejmuje kompleksowe sporządzanie kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz niebezpiecznych (preparatów chemicznych) na podstawie różnorodnej specyfikacji zawierającej skład chemiczny oraz kart MSDS w językach obcych. Dla potencjalnych klientów oferujemy wykonanie dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim. Istnieje możliwość umieszczenia w karcie całodobowego numeru informacyjnego (alarmowego) w ramach umowy abonamentowej.


Pobierz przykładową kartę charakterystyki:

Przykładowa karta charakterystyki