Wzór karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Nazywamy się SpecChem i jesteśmy firmą konsultingową, która udzieli Państwu fachowego doradztwa chemicznego. Pomożemy Państwu wypełnić kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych (wzór karty charakterystyki znajduje się poniżej) lub udzielimy pomocy przy rejestracji produktu biobójczego. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania, jesteśmy dyspozycyjni i otwarci na współpracę. Nasze atuty to wysokie kompetencje, atrakcyjne ceny i błyskawiczne terminy realizacji projektów, które dotyczą mieszanin chemicznych.

31 maja 2017 roku upłynął okres przejściowy dla kart charakterystyki wprowadzonych do obrotu przed 1 czerwca 2015 roku. Od 1 czerwca br. wszyscy użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin są zobowiązani do posiadania rzeczonych dokumentów według nowego wzoru, który zawiera wszystkie określone i uznane za niezbędne informacje. Polecamy poddać weryfikacji aktualność posiadanych przez Państwo kart – w razie potrzeby zachęcamy, aby zwrócić się do nas z prośbą o sporządzenie nowych kart zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej – wzór

Karta charakterystyki to dokument, który jest powszechnie przyjętą metodą rzetelnego dostarczania informacji wszystkim odbiorcom niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Ten dokument ma ułatwić pracodawcom określenie, czy w miejscu pracy znajdują się środki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia pracowników, a także profesjonalną ocenę ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mających z nimi styczność. Karty tego typu stanowią integralną część systemu stworzonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Aktualna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej – wzór powinien składać się z szesnastu sekcji dotyczących:

 1. 1) identyfikacji substancji/mieszaniny i identyfikacji przedsiębiorstwa,
 2. 2)identyfikacji zagrożeń,
 3. 3) składu/informacji o składnikach,
 4. 4) środków pierwszej pomocy,
 5. 5)postępowania w przypadku pożaru,
 6. 6) postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska,
 7. 7) postępowania z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowania,
 8. 8) kontroli narażenia/środków ochrony indywidualnej,
 9. 9) właściwości fizycznych i chemicznych,
 10. 10) stabilności i reaktywności,
 11. 11) informacji toksykologicznych,
 12. 12) informacji ekologicznych,
 13. 13)postępowania z odpadami,
 14. 14) informacji dotyczących transportu,
 15. 15)informacji dotyczących przepisów prawnych,
 16. 16) innych informacji.