Rozporządzenie Komisji UE 2020/878 w zakresie chemikaliów

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

regał z produktami chemicznymi z nalepionymi etykietami

Co to jest REACH?

REACH jest to kompleksowy system regulacyjny, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia ludzkiego i środowiska UE poprzez ograniczenie ryzyka związanego z użytkowaniem i wykorzystywaniem substancji chemicznych.

Wymagania i procedury w załączniku II do REACH.

Załącznik II do REACH określa wymagania dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych oraz ustala odpowiednie procedury oceny, włączając w to zatwierdzanie działań w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 wprowadza zmiany do załącznika II, które mają na celu uzupełnienie go o nowe substancje chemiczne, jak również zmiany klasyfikacji i oznakowania już istniejących substancji. W rozporządzeniu tym wskazano wymagania, które musi spełnić dostawca sporządzający kartę charakterystyki dostarczaną w odniesieniu do substancji bądź mieszanin. Według Rozporządzenia informacje na temat substancji podane w karcie charakterystyki muszą być zgodne z informacjami dostarczonymi w dokumentach rejestracyjnych bądź w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany.

Rozporządzenie wprowadza zmiany szczególnie w zakresie:

  1. Nowych wymogów dotyczących umieszczania w karcie charakterystyki informacji dotyczącej nanopostaci substancji.
  2. Wymogów dotyczących podania informacji o właściwościach substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.
  3. Dostosowania przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS.
  4. Dostosowania do przepisów załącznika VIII do Rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP).
  5. Obowiązku umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego dla substancji, współczynnika M i oszacowanej toksyczności ostrej ATE, ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).

Cel rozporządzenia.

Zastosowanie karty charakterystyki substancji bądź mieszaniny jest niezbędne, aby prawidłowo, bezpiecznie i skutecznie postępować z chemikaliami, szczególnie tymi, które stanowią realne zagrożenie dla środowiska i zdrowia.

Firma SpecChem oferuje kompleksowe wsparcie dla podmiotów wprowadzających produkty chemiczne na rynek europejski jak i poza. Specjalizujemy się w tworzeniu i rejestracji kart charakterystyki. Sprawdź naszą ofertę – Karty charakterystyki.

Related Posts