Karty charakterystyki – Tworzone pod produkty chemiczne

substancji niebezpiecznej lub mieszaniny chemicznej

Karty charakterystyki

Karty MSDS są obowiązującym dokumentem przy obrocie chemikaliami. Przede wszystkim takimi, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Dokument zgodnie z rozporządzeniem REACH powinien być opracowywany i wystawiony w języku polskim. Wymagane jest abyś zlecił to osobie z odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą merytoryczną. Koniecznością jest prawidłowe opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentu. 

Informację podane w kartach charakterystyki są informacjami o niebezpiecznych właściwościach danych substancji oraz zaleceniach ich bezpiecznych stosowaniach.

Podstawowym celem tworzenia kart jest zapewnienie środków bezpieczeństwa pracy pracowników zawodowych o zaleceniach użytkowania, niebezpieczeństwie oraz przeciwdziałaniu w wypadku skażenia. 

Niezbędne dane zawarte w nich są informacjami w całym łańcuchu dostaw. Jest to ujednolicona komunikacja pomiędzy producentem a użytkownikami substancji w całym łańcuchu oraz obrocie daną mieszaniną. Z uwagi na zagrożenie przy pracy z danymi mieszaninami czy też substancjami niebezpiecznymi służą do zapobiegania zagrożeń. A także przeciwdziałania na skutek wypadku.

Potrzebujesz więcej informacji?

Oto kilka szybkich odpowiedzi

Jaki jest wzór karty charakterystyki?

Wytyczne określające jednolity dla państw członkowskich Unii Europejskiej wzór dokumentu SDS substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Zakres niezbędnych informacji, które muszą być w niej zawarte, zostały określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Europejskiego Parlamentu i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestrowania, opinii, wydawania autoryzacji jak również zastosowanych reglamentacji w dziedzinie chemikaliów (REACH). Zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. Przykładową kartę charakterystyki wykonana przez naszą firmę można pobrać na dole strony.

Jakie cechy charakterystyczne i przeznaczenie ma karta msds preparatu chemicznego?

Tego rodzaju tworzone dokumenty dedykowane są przede wszystkim użytkownikom prowadzącym działalność zawodową związaną ze stosowaniem substancji i mieszanek chemicznych. W celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy odpowiednich środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia ludzi i otaczającego środowiska. Dokument powinien być sporządzony w języku kraju, w którym dany produkt wprowadzany jest do użytku. Tłumaczenia informacji w nim zawartych musi dokonać osoba posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu chemii i prawa oraz inne niezbędne przy tym kwalifikacje. Pełną odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie odpowiedniego dokumentu bierze na siebie producent, jego przedstawiciel lub importer danego produktu. W przypadku ewentualnych zmian w charakterystyce substancji karta powinna być aktualizowana zgodnie z wytycznymi ujętymi w ustawie o substancjach i mieszankach chemicznych.

W jakim języku tworzy się kartę charakterystyki?

Karta charakterystyki tworzona jest w języku urzędowym państwa, na którego terenie wprowadzany jest produkt lub substancja chemiczna. W przypadku gdy w danym państwie obowiązuje dwa lub więcej języków wówczas dokument sporządza się we wszystkich tych językach, chyba że dane państwo nie wymaga tego.

Czy wystarczy przetłumaczyć kartę na język danego kraju?

Tworząc kartę charakterystyki substancji wprowadzanej do danego Państwa należy wykonać ją zgodnie z Ustawą Unii Europejskiej oraz zgodnie z przepisami prawnymi danego Państwa, które różnią się między sobą.

System CLP

Prawidłowa klasyfikacja zagrożeń

Są to ujednolicone kryteria klasyfikacji poszczególnych substancji niebezpiecznych. Także mieszanin według wytwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska.

Dzięki systemowi CLP ujednolicone zostały wszelakie nazewnictwo rodzajów zagrożeń, stosowanych symboli oraz zwrotów ostrzegawczych. 

Uwaga!

Zabroniona jest praca gdzie stosuje się substancje niebezpieczne bez wymaganych charakterystycznych kart. 

Przykładowa karta charakterystyki

Pobierz tutaj