Karty charakterystyki MSDS Opracowywane przez | SpecChem

substancji niebezpiecznej lub mieszaniny chemicznej

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki substancji są obowiązującym dokumentem przy obrocie chemikaliami. Substancje i mieszaniny muszą być opisane na kartach MSDS w taki sposób aby były w nich opisane:

  • zagrożenia;
  • sposób bezpiecznego magazynowania mieszaniny;
  • postępowanie z substancją chemiczną;
  • usuwanie substancji czy tez mieszaniny;

Wykonanie kart charakterystyki zleca się firmie z odpowiednimi kompetencjami.

Prawidłowe opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentu zgodnie z wymaganiami.

Produkt podczas tworzenia karty charakterystyki.

Dzięki współpracy z SpecChem przejdziesz cały proces wprowadzania na rynek substancji chemicznej, czy też mieszaniny. Opracowujemy karty charakterystyki oraz tłumaczymy je na wymagane języki, dostosowując się do przepisów danego Państwa.

Potrzebujesz więcej informacji?

Oto kilka szybkich odpowiedzi

Jaki jest wzór karty charakterystyki?

Wzór karty charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych określają jednolite wytyczne dla państw członkowskich Unii Europejskiej .

Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Europejskiego Parlamentu i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestrowania, opinii, wydawania autoryzacji jak również zastosowanych reglamentacji w dziedzinie chemikaliów (REACH).
Zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. Przykładową kartę charakterystyki wykonana przez naszą firmę można pobrać na dole strony.

W jakim języku tworzy się kartę charakterystyki?

Karta charakterystyki powinna być opracowana w języku urzędowym danego państwa, na którego terenie wprowadzany jest produkt lub substancja chemiczna.

Czy wystarczy przetłumaczyć kartę na język danego kraju?

Tworząc kartę charakterystyki substancji, wprowadzanej do danego Państwa należy wykonać ją zgodnie z Ustawą Unii Europejskiej oraz według przepisów prawnych danego Państwa, które różnią się między sobą, oraz zgłosić ją w odpowiednim urzędzie.

System CLP

Prawidłowa klasyfikacja zagrożeń

Są to ujednolicone kryteria klasyfikacji poszczególnych substancji niebezpiecznych. Także mieszanin według wytwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska.

Dzięki systemowi CLP ujednolicone zostały wszelakie nazewnictwo rodzajów zagrożeń, stosowanych symboli oraz zwrotów ostrzegawczych. 

Uwaga!

Zabroniona jest praca gdzie stosuje się substancje niebezpieczne bez wymaganych charakterystycznych kart. 

Przykładowa karta charakterystyki

Pobierz tutaj