Karty charakterystyki | SpecChem

karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny chemicznej

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki są obowiązującym dokumentem przy obrocie chemikaliami. Przede wszystkim takimi chemikaliami, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Dokument zgodnie z rozporządzeniem REACH powinien być opracowywany i wystawiony w języku polskim. Wymagane jest abyś zlecił to osobie z odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą merytoryczną. Koniecznością jest prawidłowe opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentu. 

Informację podane w karcie charakterystyki są informacjami o niebezpiecznych właściwościach danej substancji oraz zaleceniach jej bezpiecznego stosowania.

Celem kart jest zapewnienie środków bezpieczeństwa pracy pracowników zawodowych o zaleceniach użytkowania, niebezpieczeństwie oraz przeciwdziałaniu w wypadku skażenia. 

Niezbędne dane zawarte w kartach charakterystycznych są informacjami w całym łańcuchu dostaw. Jest to ujednolicona komunikacja pomiędzy producentem a użytkownikami substancji w całym łańcuchu oraz obrocie daną mieszaniną. Z uwagi na zagrożenie przy pracy z danymi mieszaninami czy też substancjami niebezpiecznymi służą do zapobiegania zagrożeń. A także przeciwdziałania na skutek wypadku.

System CLP

Prawidłowa klasyfikacja zagrożeń w kartach charakterystyki

Są to ujednolicone kryteria klasyfikacji poszczególnych substancji niebezpiecznych,. Także mieszanin według wytwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska.

Dzięki systemowi CLP ujednolicone zostały wszelakie nazewnictwo rodzajów zagrożeń, stosowanych symboli oraz zwrotów ostrzegawczych.

Uwaga!

Zabroniona jest praca gdzie stosuje się substancje niebezpieczne bez wymaganych charakterystycznych kart. 

Dowiedz się więcej o kartach charakterystyki

Jakie cechy charakterystyczne i przeznaczenie ma karta charakterystyki preparatu chemicznego?

Tego rodzaju karty MSDS dedykowane są przede wszystkim użytkownikom prowadzącym działalność zawodową związaną ze stosowaniem substancji i mieszanek chemicznych. W celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy odpowiednich środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia ludzi i otaczającego środowiska. Dokument powinien być sporządzony w języku kraju, w którym dany produkt wprowadzany jest do użytku. Tłumaczenia informacji w nim zawartych musi dokonać osoba posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu chemii i prawa oraz inne niezbędne przy tym kwalifikacje. Pełną odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie odpowiedniego dokumentu bierze na siebie producent, jego przedstawiciel lub importer danego produktu. W przypadku ewentualnych zmian w charakterystyce substancji karta powinna być aktualizowana zgodnie z wytycznymi ujętymi w ustawie o substancjach i mieszankach chemicznych.

Jaki jest wzór karty charakterystyki?

Wytyczne określające jednolity dla państw członkowskich Unii Europejskiej wzór karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Zakres niezbędnych informacji, które muszą być w niej zawarte, zostały określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Europejskiego Parlamentu i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestrowania, opinii, wydawania autoryzacji jak również zastosowanych reglamentacji w dziedzinie chemikaliów (REACH). Zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. Przykładowy dokument mogą Państwo pobrać poniżej.

Przykładowa karta charakterystyki

Pobierz tutaj