PCN – ośrodki zatruć

PCN ośrodki zatruć - zgłoszenie mieszaniny chemicznej

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym doradztwem chemicznym, które dotyczy zarówno zastosowania, jak i wprowadzenia do obrotu różnorodnych mieszanin chemicznych. Opracowujemy dokumentację i zgłaszamy mieszaniny chemiczne do ośrodków zatruć PCN zgodnie z najnowszym rozporządzeniem EU. Dokonujemy dokładnej klasyfikacji produktów pod kątem ich bezpieczeństwa. Do naszych zadań należy sporządzenie karty charakterystyki oraz szczegółowe scenariusze narażenia substancji na zagrożenia. Zapewniamy Państwu szczegółowy konsulting oraz usługę rejestracji produktów biobójczych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków.

Przez wzgląd na tempo zmian prawnych dotyczących nowych substancji i mieszanin chemicznych należy zachować elastyczność względem nowych zasad. Profesjonalne doradztwo chemiczne pozwoli firmom uniknąć konsekwencji prawnych. Poza tym znajomość litery prawna pozwala na długofalowe działania ukierunkowane na pełny zakres bezpieczeństwa i sporządzenie prawidłowej specyfikacji technicznej. Wychodzimy naprzeciw potrzebom firm, dla których interpretacja przepisów prawnych może sprawiać przedsiębiorcom nie lada problemy.

Rozporządzenie komisji Unii Europejskiej z 22 marca 2017

Wszystkie zalecenia związane z obsługą produktów chemicznych są regulowane prawnie. Aby wykonywane przez firmy obowiązki nie budziły zastrzeżeń, zgodnie z art. 45. ust 1 wspomnianego rozporządzenia mieszaniny chemiczne wprowadzane do obrotu nie mogą zagrażać zdrowiu. Nie mogą także mieć negatywnego wpływu na osoby w ich otoczeniu oraz wywoływać szkodliwych skutków fizycznych. Wszelkie informacje na ten temat muszą być przekazywane poszczególnym jednostkom na szczeblu krajowym, a także importerom i dalszym użytkownikom. W myśl ustawy ośrodki toksykologiczne opierają się na informacjach dostarczonych przez wyznaczone jednostki, chyba, że same stanowią te jednostki.

W czym możemy Ci pomóc?

Realizujemy projekty z zakresu interpretacji aktualnych przepisów prawnych dotyczących kosmetyków, produktów biobójczych, wyrobów medycznych oraz substancji i mieszanin chemicznych. Pomagamy w sprawach dotyczących obrotu podanymi powyżej środkami chemicznymi i jednostkami zajmującymi się obrotem substancjami, do których należy Inspektorat Sanitarny, czy Inspekcja Handlowa. Zajmujemy się sporządzeniem pełnej dokumentacji oraz skompletowaniem wszelkich pism, opinii i wniosków i ewentualnych odwołań. Chętnie pomożemy Ci w zakresie określenia własności chemicznych substancji i bezpieczeństwa produktów. Jeśli masz do nas więcej pytań, chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.

Przegląd, który dał nam wiele cennych informacji.

Komisja przeprowadziła przegląd, którego wyniki oparte zostały o szczegółowe konsultacje eksperckie, opublikowane na początku stycznia 2021 roku. Jako wynik przeglądu uznano, że istnieją znaczące różnice w całym systemie powiadamiania, w formatach danych oraz krajowych wymogach dotyczących informacji od państw członkowskich. Można z tego wysnuć wniosek, że importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzają mieszaniny do obrotu w niejednolitych formatach. W przeglądzie przekazano informację, że takie brak spójności w tej kwestii może prowadzić do problemów związanych z zatruciami w różnych państwach członkowskich. Kluczowa jest zatem unifikacja formatów, która ułatwi rozpoznawanie substancji.

Wyniki przeglądu, czyli wyniki pracy specjalistów.

Same wyniki przeglądu zostały poparte stosowną analizą analizą kosztów i korzyści, która dała potwierdzenie tezy, że oprócz lepszego reagowania na występujące zagrożenia zdrowotne, usystematyzowanie informacji przekazywanych wyznaczonym jednostkom dały w efekcie znaczące oszczędności. Dzięki działaniom udało się zaoszczędzić wiele środków finansowych.

Jakie podjęto dalsze kroki po uzyskaniu wyników?

Po uzyskaniu wyników przeprowadzono konsultacje z odpowiednim zainteresowaniem obu stron, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Ośrodków Toksykologicznych, a także Toksykologów Klinicznych. Przeanalizowano koszty i korzyści poprzez szereg warsztatów. W rezultacie otrzymano wiele cennych informacji, z których można wysnuć wartościowe wnioski. Ustalono, że należy ujednolicić informacje w ich całym obiegu i ustalić zupełnie nowy format przekazywania informacji. Zmianom ma ulec systematyka informacji otrzymywanych od importerów i dalszych użytkowników. Zmiany mają za zadanie usprawnić procesy w wielu państwach. Innym ich zadaniem jest uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Co należy zrobić w dalszych etapach?

Najważniejsze jest określenie, które z zawartych informacji zostały przekazane jednostkom. Chodzi o informacje dotyczące identyfikacji mieszanin i podmiotu przekazującego niezbędne dane, a także identyfikację zagrożeń i występujących składników mieszaniny. Z racji tego, że postacie użytkowe mieszanin mogą ulegać częściowym zmianom, mają znikomy lub zerowy wpływ na pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia. Wymóg przekazania stosownych informacji na temat składników mieszaniny byłby nieproporcjonalny. Rozwiązaniem alternatywnym było przekazanie informacji na temat zakresów stężeń danych składników mieszaniny. Ustalona szerokość tych zakresu jest określona w oparciu o wywierane skutki fizyczne lub działania wpływające na pomoc potrzebną w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

Trzeba mieć na względzie, że mieszaniny sklasyfikowany uchodzą za niebezpieczne i mogą zawierać nieskasyfikowane składniki, które mogą wywołać niekorzystne efekty, na przykład w sytuacji dostania się do organizmu. Wyznaczone organy powinny posiadać informacje na temat tych składników i opracować działania profilaktyczne oraz działania lecznicze.

Zharmonizowanie wszystkich oznaczeń to łatwiejsza komunikacja.

Co istotne, cały format wymiany informacji powinien być ujednolicony w celu umożliwienia wymiany danych dotyczących związków chemicznych. Przekazywanie informacji powinno przebiegać za pomocą poczty elektronicznej w jednolitymi formacie utrzymanym przez Europejską Agencję Chemikaliów. Format powinien być udostępniony nieodpłatnie. Dla ułatwienia przekazywania informacji na temat mieszaniny opracowano system klasyfikacji produktów, który powinno się wykorzystywać do udzielania informacji. Pomaga on także w analizie statystycznej powiązanych przypadków zatrucia.

Analiza kosztów i korzyści.

Wedle przeprowadzonej analizy kosztów i korzyści ośrodki toksykologiczne i pozostałe jednostki zgłaszały problem z rozpoznaniem mieszaniny w przypadku nawet 40%. Z całą pewnością jest to duża liczba, która skłania do refleksji. Działania mogą prowadzić do zbędnego leczenia i hospitalizacji przez wzgląd na ostrożność. W związku z tym, ujednolicenie informacji to klasyfikacja mieszanin za pomocą specjalnego kodu. Do jego odczytu potrzeba kompetencji. Kod alfanumeryczny UFI jest umieszczany na etykiecie i pozwala na szybką identyfikację związku chemicznego.

Jakie korzyści przyniósł kod UFI?

Znakomita większość zgłoszeń kierowanych do ośrodków zatruć PCN to zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego użycia niebezpiecznych dla zdrowia mieszanin. Niewielka liczba zgłoszeń dotyczy mieszanin stosowanych w przemyśle i instalacjach przemysłowych. Wynika to z faktu, że w obiektach przemysłowych świadomość zagrożenia jest większa, a leczenie bardziej dostępne.

Większość zgłoszeń do ośrodków zatruć i innych wyznaczonych jednostek dotyczy przypadkowego narażenia na działanie niebezpiecznych mieszanin stosowanych przez konsumentów, a w mniejszym stopniu przez profesjonalistów. Jedynie niewielka liczba zgłoszeń dotyczy mieszanin przeznaczonych do zastosowania przemysłowego wykorzystywanych w instalacjach przemysłowych. Ponadto w obiektach przemysłowych znajomość stosowanych mieszanin jest zwykle większa, a leczenie ogólnie dostępne. W związku z tym importerzy i dalsi użytkownicy mieszanin do celów przemysłowych powinni mieć możliwość spełniania tylko ograniczonych wymogów informacyjnych.

Related Posts