Mieszaniny i substancje chemiczne – SpecChem

Mieszaniny chemiczne - substancja chemiczna definicja

Definicję mieszanin warto zacząć od tego, że ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska naturalnego oraz zasady informowania o tych zagrożeniach (zawierające wymogi dotyczące karty charakterystyki i oznakowania opakowania) zostały określone Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008).

W SpecChem dokonujemy klasyfikacji tego typu mieszanin pod względem ich bezpieczeństwa, sporządzamy karty charakterystyki oraz scenariusze narażenia, opracowujemy informacje techniczne (ulotki techniczne, karty techniczne) oraz treść etykiety opakowania jednostkowego. Sama definicja substancji chemicznej może obejmować stwierdzenie, że oznacza ona mieszaninę lub roztwór składające się z dwóch lub większej liczby substancji chemicznych.

Informacje techniczne (ulotki techniczne, karty techniczne) są dodatkową pomocą w prezentacji zarówno cech użytkowych danego produktu, jak i mogą służyć do opisu bezpiecznego się z nim obchodzenia. Zwykle informacje techniczne o produkcie zawierają podstawowe dane o produkcie: właściwości, stężenia użytkowe, zastosowanie, przeciwwskazania, dane o bezpieczeństwie itp. Informacje techniczne tworzone są najczęściej na podstawie danych o własnościach produktu, jego parametrach użytkowych oraz na podstawie karty charakterystyki danego produktu.

Klasyfikacja – mieszaniny chemiczne

Jednym z obowiązków ciążących na producentach i importerach wprowadzających do obrotu substancje lub mieszaniny chemiczne, a w szczególności substancje i mieszaniny niebezpieczne, jest prawidłowe zaklasyfikowanie tych produktów – zgodnie z odpowiednimi kryteriami klasyfikacji i sporządzenie ich kart charakterystyki. Zasadniczym celem klasyfikacji substancji lub mieszaniny jest przyporządkowanie go do odpowiedniej klasy zagrożeń, jakie może stwarzać ze względu na swoje własności fizykochemiczne. Prawidłowa klasyfikacja mieszaniny jest punktem wyjścia do przygotowania karty charakterystyki oraz odpowiedniego oznakowania opakowań danego produktu za pomocą etykiety.

Etykieta mieszaniny chemicznej i jej oznakowanie odgrywa istotną rolę w bezpieczeństwie produktu. Na niej właśnie znajdują się podstawowe informacje o produkcie, które opisują zasady jego bezpiecznego użytkowania. Ogólne wytyczne określające wzór karty charakterystyki oraz zakres niezbędnych informacji, jakie powinny być w niej zawarte, zostały określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.